Ελληνικά / English
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019
1
οΏ½
 
 

Εργαλείο Αναζήτησης

 

Γρήγορες Συνδέσεις

Ποσοστά Διείσδυσης Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Έρευνα 

Για Eξουσιοδοτημένους Xρήστες μόνο

Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες είναι μόνο όσοι εγκρίνονται από το ΔΣΜΚ ως Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρισμού.

 

 
 

Επικοινωνία

TSO BuildingΕυαγγελίστριας 68,

CY-2057 Στρόβολος

ΚύπροςΓια να μας βρείτε

Τηλ.: +357 22277000          +35722611611Φαξ: +357 22611 666


 
Στοιχεία Επικοινωνίας
 

Προδιαγραφές Εξοπλισμού Υποσταθμού Μεταφοράς

Στη Σύμβαση Σύνδεσης που συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και του Αιτητή, αναφέρεται ότι ο Αιτητής πρέπει να κατασκευάσει τον Κεντρικό Υποσταθμό Εγκαταστάσεων Παραγωγού /Καταναλωτή (ΚΥΕΠ / ΚΥΕΚ). Ο Αιτητής είναι υπεύθυνος να προμηθεύσει και να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό του υποσταθμού αυτού καθώς επίσης και να  εκτελέσει όλες τις σχετικές εργασίες και δοκιμές ελέγχου και παραλαβής εξοπλισμού (commissioning tests) για τον υποσταθμό αυτό. Όλος ο εξοπλισμός και όλες οι εργασίες και δοκιμές του Αιτητή πρέπει να ικανοποιούν τις Προδιαγραφές Εξοπλισμού Μεταφοράς και Υποσταθμών, όπως κατά καιρούς αναθεωρούνται από την ΑΗΚ, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση Σύνδεσης του Αιτητή.

Ο Αιτητής έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον τύπο του υποσταθμού που θα κατασκευάσει για τον ΚΥΕΠ / ΚΥΕΚ, δηλαδή έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ των τύπων υποσταθμού «Υπαίθριου Ανοικτού Τύπου» (Outdoor AIS type) ή υποσταθμού «Μεταλοενδεδυμένου Κλειστού Τύπου» (Indoor /Outdoor GIS (Gas Insulated Switchgear) type).

Οι Προδιαγραφές περιλαμβάνουν θέματα που αφορούν τον εξοπλισμό, τα υλικά, τις μεθόδους και τις σχετικές εργασίες που αφορούν τις πιθανές επιλογές και λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν, κυρίως σε σχέση με τον εξοπλισμό ισχύος και τον τύπο του Υποσταθμού. Σημειώνεται ότι η επιλογή για εξοπλισμό Μέσης Τάσης, Προστασίας και Έλεγχου– Αυτοματοποιημένο Σύστημα Υποσταθμού – περιορίζεται με βάση τους συγκεκριμένους όρους των σε ισχύ προδιαγραφών.

Κατά συνέπεια, ο Αιτητής θα μπορεί να αποκτήσει από την ΑΗΚ την τελευταία έκδοση των προδιαγραφών της ΑΗΚ, αφού πρώτα ενημερώσει σχετικά το ΔΣΜΚ.

 
© 2019 Copyright Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Κύπρος